Aktuální dění na stránkách

Tip: Následuje seznam posledních několika událostí, které byly zaznamenány na stránkách firmy ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo. Zajímají-li Vás podrobnosti, klepněte na odkaz „Více informací...” u příslušné zprávy.

Pozvánka na členskou schůzi družstva 2018

Zveřejněno: 23. 4. 2018 10:03:45

Předseda představenstva svolává členskou schůzi družstva na 24. 5. 2018.

Odkaz na související informace...

Více informací...


Projekt ORLÍK-CNC HORIZONTÁLNÍ CENTRUM+BRUSKA

Zveřejněno: 3. 3. 2017 7:26:32

Ve spolupráci s Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je realizován projekt ORLÍK-CNC HORIZONTÁLNÍ CENTRUM+BRUSKA.

Odkaz na související informace...


Ocenění v soutěži DESIGN A INOVACE VD 2016

Zveřejněno: 25. 8. 2016 10:06:37

V soutěži DESIGN VD jsme obdrželi jedno ze tří hlavních ocenění za pístový kompresor EK 4-O IR.

Odkaz na související informace...

Více informací...


Celozávodní dovolená.

Zveřejněno: 19. 7. 2016 9:37:13

Ve dnech 25.7- 29.7.2016 bude firma uzavřena z důvodu celozávodní dovolené.


Pozvánka na členskou schůzi družstva 2016

Zveřejněno: 11. 5. 2016 9:02:21

Předseda představenstva svolává členskou schůzi družstva na 31. 5. 2016.

Odkaz na související informace...

Více informací...


Tip: Kompletní seznam událostí naleznete vždy na stránce Aktuální dění.

Revize tlakových nádob

Provádíme revize tlakových nádob stabilních (TNS) podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012, vč. periodických školení a přezkušování obsluhy tlakových nádob dle požadavků ČSN 690012 čl.6 Přílohy.


Revize tlakových nádob stabilních (TNS)

Tlakové nádoby stabilní jsou zařízení, která v uzavřeném prostoru jímají stlačenou látku. Touto látkou může být nejen vzduch nebo pára, ale také jiné nebezpečné látky. Médium obsahuje energii, která je obvykle využívaná k vykonávání práce.

Zákonnou povinnost provádět revize tlakových nádob stabilních ve stanovených lhůtách má každý provozovatel podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012. Účelem revizí je zjištění technického stavu. V případě zjištění závad by mělo následovat jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je bezproblémový a především bezpečný provoz zařízení.

Školení a přezkoušení obsluhy: provádíme periodická školení a přezkušování obsluhy tlakových nádob dle požadavků ČSN 690012 čl.6 Přílohy

Revize tlakových nádob

Provoz tlakových nádob se řídí normou ČSN 690012 a návodem na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcem případně dovozcem, proto zajišťujeme pro zákazníky revize tlakových nádob.

Druhy revizí a zkoušení nádob:

Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.  Tuto revizi provádíme standardně k montovaným vzdušníkům.

Provozní revize: první provozní revize se provádí do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby. Tyto pravidelné provozní revize provádíme také, po dohodě se zákazníkem.

Provozní revizí se kontroluje zejména:

  • celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů apod.
  • zda zařízení dle bodu 1. jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace
  • způsob provozu
  • čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám
  • zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené
  • zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy ČSN690012

Vnitřní revize: posuzuje  se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů a výstroje. Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu médiu a zvláštním provozním podmínkám.

Zkouška těsnosti se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky. Tlaková zkouška se provádí nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

  • po každé opravě nebo rekonstrukci
  • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným
  • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby. 
 
 

Stránky optimalizovány pro poslední verze moderních prohlížečů a Windows 7 / 8.